اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و العین؟

نتیجه دیدار استقلال و العین؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 5920

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 11120

گزینه سوم:

برد العین

تعداد پاسخ: 904