اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و ماشین سازی؟

نتیجه دیدار استقلال و ماشین سازی؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 1195

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 126

گزینه سوم:

برد ماشین سازی

تعداد پاسخ: 809