نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال تهران و مس کرمان؟

نتیجه دیدار استقلال تهران و مس کرمان؟

گزینه اول:

صعود استقلال

تعداد پاسخ: 497

گزینه دوم:

صعود مس کرمان

تعداد پاسخ: 73