نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر صبای قم چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر صبای قم چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 701

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 52

گزینه سوم:

برد صبای قم

تعداد پاسخ: 106