نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نفت تهران چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال

تعداد پاسخ: 467

گزینه دوم:

برد نفت تهران

تعداد پاسخ: 387