نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر استقلال خوزستان چیست؟

نتیجه دیدار استقلال برابر استقلال خوزستان چیست؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1228

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 41

گزینه سوم:

برد استقلال خوزستان

تعداد پاسخ: 151