نظرسنجی
به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

گزینه اول:

اول

تعداد پاسخ: 8213

گزینه دوم:

دوم

تعداد پاسخ: 4021

گزینه سوم:

سوم

تعداد پاسخ: 690

گزینه چهارم:

چهارم

تعداد پاسخ: 3444