اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

به نظر شما رتبه استقلال در پایان مرحله گروهی کدام گزینه است؟

گزینه اول:

اول

تعداد پاسخ: 13133

گزینه دوم:

دوم

تعداد پاسخ: 7308

گزینه سوم:

سوم

تعداد پاسخ: 1085

گزینه چهارم:

چهارم

تعداد پاسخ: 4129