اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر نساجی مازندران؟

نتیجه دیدار استقلال برابر نساجی مازندران؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 1376

گزینه دوم:

برد نساجی مازندران

تعداد پاسخ: 128