اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
تغییرات در عملکرد فنی تیم و روند رو به رشد استقلال بعد از حضور شفر را مثبت ارزیابی می کنید؟

تغییرات در عملکرد فنی تیم و روند رو به رشد استقلال بعد از حضور شفر را مثبت ارزیابی می کنید؟

گزینه اول:

بله

تعداد پاسخ: 26432

گزینه دوم:

خیر

تعداد پاسخ: 10742