اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر استقلال خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال برابر استقلال خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2624

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 14

گزینه سوم:

برد استقلال خوزستان

تعداد پاسخ: 2212