نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال برابر العین؟

نتیجه دیدار استقلال برابر العین؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 6001

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 526

گزینه سوم:

برد العین امارات

تعداد پاسخ: 417