اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار برگشت استقلال و السد؟

نتیجه دیدار برگشت استقلال و السد؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 323

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 37

گزینه سوم:

برد السد

تعداد پاسخ: 896