اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و نساجی مازندران؟

نتیجه دیدار استقلال و نساجی مازندران؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 993

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 108

گزینه سوم:

برد نساجی مازندران

تعداد پاسخ: 1667