اپلیکیشن استقلال را دانلود کنید.

نظرسنجی
نتیجه دیدار استقلال و استقلال خوزستان؟

نتیجه دیدار استقلال و استقلال خوزستان؟

گزینه اول:

برد استقلال تهران

تعداد پاسخ: 2055

گزینه دوم:

تساوی

تعداد پاسخ: 22833

گزینه سوم:

برد استقلال خوزستان

تعداد پاسخ: 257