آرشیو گزارش تصویری

دیدارتیم های استقلال ایران و الشرطه عراق
دیدارتیم های استقلال ایران و الشرطه عراق
عکاس: رضاسعیدی پور

30 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
عکاس: رضاسعیدی پور

29 شهریور 1399

نمایش
نشست خبری سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در مقابل الشرطه عراق
نشست خبری سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در مقابل الشرطه عراق
عکاس: رضاسعیدی پور

29 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
عکاس: رضاسعیدی پور

28 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
عکاس: رضاسعیدی پور

26 شهریور 1399

نمایش
تست کرونای تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
تست کرونای تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
عکاس: رضاسعیدی پور

26 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران درقطر
عکاس: رضاسعیدی پور

25 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
عکاس: رضا سعیدی پور

24 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران در قطر
عکاس: رضا سعیدی پور

23 شهریور 1399

نمایش
نشست خبری سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در مقابل الوحده امارات
نشست خبری سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال استقلال ایران در مقابل الوحده امارات
عکاس: رضاسعیدی پور

23 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

19 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

18 شهریور 1399

نمایش