آرشیو گزارش تصویری

دیدارتیم های استقلال ایران و پیکان
دیدارتیم های استقلال ایران و پیکان
عکاس: رضاسعیدی پور

11 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

10 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

09 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

08 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

06 آذر 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و ماشین سازی تبریز
دیدارتیم های استقلال ایران و ماشین سازی تبریز
عکاس: رضاسعیدی پور

05 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

04 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

03 آذر 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

01 آذر 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و فولاد
دیدارتیم های استقلال ایران و فولاد
عکاس: رضاسعیدی پور

30 آبان 1399

نمایش
سفر تیم استقلال ایران به اهواز
سفر تیم استقلال ایران به اهواز
عکاس: رضاسعیدی پور

29 آبان 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

29 آبان 1399

نمایش