آرشیو گزارش تصویری

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

24 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

23 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

22 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضا سعیدی‌ پور

21 مرداد 1399

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و شهر خودرو
دیدار تیم های استقلال ایران و شهر خودرو
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
سفر تیم فوتبال استقلال ایران به مشهد مقدس
سفر تیم فوتبال استقلال ایران به مشهد مقدس
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان (جام حذفی)
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان (جام حذفی)
عکاس: رضا سعیدی‌ پور

21 مرداد 1399

نمایش