آرشیو گزارش تصویری

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

18 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

17 شهریور 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و تراکتور
دیدارتیم های استقلال ایران و تراکتور
عکاس: رضاسعیدی پور

13 شهریور 1399

نمایش
سفر تیم استقلال به مشهد مقدس
سفر تیم استقلال به مشهد مقدس
عکاس: رضاسعیدی پور

12 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

12 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

11 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

10 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

07 شهریور 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و پرسپولیس
دیدارتیم های استقلال ایران و پرسپولیس
عکاس: رضاسعیدی پور

05 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

02 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

31 مرداد 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و شاهین بوشهر
دیدارتیم های استقلال ایران و شاهین بوشهر
عکاس: رضاسعیدی پور

30 مرداد 1399

نمایش