آرشیو گزارش تصویری

سفر تیم استقلال به بوشهر
سفر تیم استقلال به بوشهر
عکاس: رضاسعیدی پور

29 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

29 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

28 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

27 مرداد 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و پیکان
دیدارتیم های استقلال ایران و پیکان
عکاس: رضاسعیدی پور

25 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

24 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

23 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

22 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضا سعیدی‌ پور

21 مرداد 1399

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان
دیدار تیم های استقلال ایران و سپاهان
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش
دیدار تیم های استقلال ایران و شهر خودرو
دیدار تیم های استقلال ایران و شهر خودرو
عکاس: رضا سعیدی پور

21 مرداد 1399

نمایش