آرشیو گزارش تصویری

تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

12 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

11 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

10 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

07 شهریور 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و پرسپولیس
دیدارتیم های استقلال ایران و پرسپولیس
عکاس: رضاسعیدی پور

05 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

02 شهریور 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

31 مرداد 1399

نمایش
دیدارتیم های استقلال ایران و شاهین بوشهر
دیدارتیم های استقلال ایران و شاهین بوشهر
عکاس: رضاسعیدی پور

30 مرداد 1399

نمایش
سفر تیم استقلال به بوشهر
سفر تیم استقلال به بوشهر
عکاس: رضاسعیدی پور

29 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

29 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

28 مرداد 1399

نمایش
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
تمرین تیم فوتبال استقلال ایران
عکاس: رضاسعیدی پور

27 مرداد 1399

نمایش